Zadejte prosím datum svého narození

Pro vstup na tento web musíte být starší 18 let.
Zadejte datum svého narození a vyberte zemi.

Tyto stránky používají cookies za účelem zkvalitňování služeb a analýzy
návštěvnosti. Uvedením svého věku souhlasíte s užíváním cookies
podle zásad uvedených v našich Podmínkách užití stránek.

Prozraďte, jaký pivní styl si užíváte a nakupte si v e-shopu Plzeňského Prazdroje!

Volba sládků, s nabídkou 12 pivních speciálů ročně, slouží jako sonda do mnoha pivních stylů – od nejrůznějších ležáků, přes „ejly“ až po tmavé stouty. A co vy, zkoušíte rádi nové pivní styly? Vyměníte někdy svou oblíbenou 10° či 12°? Navštivte instagramový profil Volba sládků, napište nám do komentáře, jaký typ piva si nejraději užíváte a s kým, a zapojte se do soutěže! 11.11. vylosujeme výherce, který od nás dostane voucher na 500 Kč do e-shopu Plzeňského Prazdroje.

Soutěž o voucher v hodnotě 500 Kč do e-shopu Plzeňského Prazdroje

Pořadatel

 1. Pořadatelem soutěže na Instagramové stránce Volba sládků je společnost Plzeňský Prazdroj, a.s. se sídlem U Prazdroje 7, Plzeň, IČ: 45357366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 227 (dále jen "Pořadatel").
 2. Soutěže nejsou nikterak sponzorovány, spravovány nebo přidruženy k sociální síti Facebook nebo Instagram. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže, a nikoliv sociální síti Facebook a Instagram.

Jak soutěžit

 1. Soutěž bude uskutečněna v termínu od 4. 11. 2020 do 11. 11. 2020.
 2. Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé Instagramu, kteří jsou v době konání soutěže starší 18 let a mají trvalé bydliště v České republice.
 3. Do soutěže se uživatel zapojí přidáním komentáře (uvedení oblíbeného méně tradičního pivního stylu) pod příspěvek soutěže s řádným označením profilu další jedné osoby.
 4. Soutěžící má v rámci soutěže nárok pouze na jednu výhru.

Výherci

 1. Náhodně bude vybrán 1 výherce ze všech komentářů zveřejněných v termínu od 4. 11. 2020 do 11. 11. 2020, a který splní všechny náležitosti viz. bod 3. odstavec „Jak soutěžit“.
 2. Výherce bude nejpozději do jednoho týdne od konce soutěže vyhlášen pomocí stories na Instagramovém profilu Volba sládků. Výherce bude označen a vyzván, aby profil Volba sládků kontaktoval prostřednictvím direct message na Instagramu.
 3. Nepřihlásí-li se soutěžící o výhru do 48 hodin, má pořadatel právo vybrat náhradního výherce.

Ceny

 1. O přesném způsobu doručení výhry bude výherce informován soukromou zprávou na Instagramu.
 2. Výherce získá 1x voucher do e-shopu Plzeňského prazdroje v hodnotě 500 Kč.
 3. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena.
 4. Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou.

Práva a povinnosti pořadatele

 1. V případě důvodného podezření z podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.
 2. Pořadatel neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávnou doručovací e-mailovou adresu. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.
 3. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy.
 4. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže i v jejím průběhu bez předchozího upozornění.

Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

Správcem je: Plzeňský Prazdroj, a.s., IČ: 45357366, U Prazdroje 64/7, 301 00, Plzeň – Východní Předměstí (dále také jako "organizátor“ nebo "Společnost"), organizátor je též zpracovatelem osobních údajů.

S osobními údaji účastníků se bude zacházet ve smyslu příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si Vás informovat, že losování výherců bude určeno náhodným výběrem – jednoho výherce ze všech komentářů, zveřejněných v termínu od 4. 11. 2020 do 11. 11. 2020 a která splní všechny náležitosti viz. bod 3. odstavec „jak soutěžit“.

Poskytnutí osobních údajů pro účely soutěže a souhlas s výše uvedeným způsobem zpracování osobních údajů je podmínkou pro účast v soutěži.

Účastník soutěže dobrovolně poskytuje organizátorovi osobní údaje na dobu potřebnou pro realizaci této soutěže a určení výherců a uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, které poskytne v rámci soutěže organizátorovi a v případě výhry i za účelem ověření totožnosti účastníka soutěže a předání výhry, jakož i souhlas k tomu, že v případě pokud se účastník stane výhercem, jméno bude zveřejněno na Instagram účtu Volba sládků. Účastník bere na vědomí, že organizátor jakožto zpracovatel osobních údajů může osobní údaje soutěžícího zaznamenávat na nosiče informací / do informačního systému.

Soutěžící, který poskytl své osobní údaje, odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, úplné, aktuální a pravdivé. Organizátor poučuje soutěžícího, že poskytnutí požadovaných osobních údajů soutěžícího je dobrovolné a soutěžící může kdykoliv svobodně písemně namítat jejich poskytování a využívání, jakož i tento svůj souhlas odvolat na adrese: personaldataprotection@eu.asahibeer.com. Odvoláním souhlasu bude ukončena účast v soutěži.

Poskytnutí informací v souvislosti se zpracováním osobních údajů pro období od 25.5.2018:

Společnost Vás tímto jako subjekt údajů informuje o zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu platného zákona o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“) a obecného nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen jako „Nařízení“).

Společnost Vás informuje, že za podmínek stanovených Zákonem a Nařízením, máte vůči Společnosti:

 1. a) právo na přístup ke svým osobním údajům;
 2. b) právo na opravu nepřesných osobních údajů;
 3. c) právo na výmaz svých osobních údajů;
 4. d) právo na to, aby Společnost omezila zpracování osobních údajů v případě, že:
 5. popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl

        přesnost osobních údajů ověřit;

 1. zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o

        omezení jejich použití;

    iii. Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy, jakožto subjekt

         údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

 1. jste vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude

         ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody;

 1. e) právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
 2. f) právo znát povahu automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašich práv a oprávněných zájmů;
 3. g) právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (viz výše), včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, pouze pokud se však toto rozhodnutí netýká plnění smlouvy mezi Vámi a Společností;
 4. h) pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody Vás jakožto subjektu údajů, být Společností informován o tomto porušení bez zbytečného odkladu.

Za podmínek stanovených Nařízením máte právo vznést proti zpracování Vašich osobních údajů na právním základě oprávněného zájmu Společnosti, námitky proti profilování a vůči zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu. Rovněž máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky nebo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky.

Za účelem uplatnění svých práv můžete kontaktovat Společnost na emailové adrese personaldataprotection@eu.asahibeer.com .

Pokud jde o Vaše žádosti v souvislosti s právem na přístup:

V případě, že chcete uplatnit Vaše právo na přístup, můžete tak učinit žádostí adresovanou na sídlo naší společnosti nebo emailem na adresu personaldataprotection@eu.asahibeer.com.

Společnost Vám na vyžádání poskytne kopii osobních údajů, které zpracovává. Za jakékoli další kopie, o které požádáte, můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Pokud o informace požádáte elektronickými prostředky, informace se poskytnou v běžně používané elektronické podobě, pokud nepožádáte o jiný způsob. Při zpracování žádosti jsme povinni prověřit Vaši totožnost.

Vaše žádosti budou zpracovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od doručení žádosti. V odůvodněných případech (při zohlednění zejména množství žádostí a jejich komplexnosti) můžeme tuto lhůtu prodloužit o další 2 měsíce, přičemž v takovém případě Vás o prodloužení lhůty a jeho důvodech budeme informovat. Informace zásadně poskytujeme bezplatně. Pokud by Vaše žádosti byly zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména pro jejich opakující se povahu, můžeme požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací, nebo odmítnout jednat na základě žádosti.

V Praze, dne 4. 11. 2020